menu sluiten

Privacybeleid Happy Geeks

Definities
a.Privacybeleid: dit privacybeleid;
b.Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c.Verantwoordelijke: Happy Geeks, Vrijstraat 9 C-D, 5611 AT Eindhoven,
E-mailadres: info@happygeeks.nl, Telefoonnummer: +31(0)85-0080200
d.Website: de website onder www.happygeeks.nl

1. Algemeen
1.1In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn: in het contactformulier: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Betreft en Vraag. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief: E-mailadres.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke].
2.2Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.3.Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.4Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via e-mail met info@happygeeks.nl of telefonisch via +31(0)85-0080200.

3. Cookies
3.1Verantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

4. Doorgifte aan derden
4.1Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1De doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
4.1.2Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
5.1De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken via e-mail: info@happygeeks.nl of per post: Happy Geeks BV Vrijstraat 9 C-D, 5611 AT Eindhoven.
5.3Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@happygeeks.nl, of zich middels de afmeld-link in de nieuwsbrief uit te schrijven.

6. Bewaartermijn
6.1Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging
7.1Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid
8.1Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 12-4-2022.

Gaan we samen de passende oplossing vinden?

Neem contact op met Gerke! Vragen? Neem contact met ons op!
gerke-vd-akker
Gerke